Wednesday, April 28, 2010

Azraie itu & Azraie ini

Azraie itu ialah Ahmad bin Hamdan bin Abdul Wahid bin Abdul Ghani Al-Azraie. Seorang faqih yang beraliran mazhab al-Syafie dan merupakan salah seorang murid kepada Imam al-Zahabi. Lahir di perkampungan al-Azriyat di Syam pada 708H dan pernah menjawat jawatan Qadhi di Halab. Pernah mengutus surat kepada Imam al-Subki al-Kabir berkenaan masalah-masalah al-Halabiyyat dan ia merupakan kitab yang masyhur. Antara karyanya ialah al-Tawassut Wa al-Fathu Baina al-Raudah Wa al-Syarah yang terdiri daripada 20 jilid, Ghaniyyah al-Muhtaj Fi Syarah al-Minhaj, Qut al-Muhtaj dan lain-lain lagi. Meninggal dunia pada 783H...
Mudahan Azraie ini dapat menjadi seperti Azraie itu..

No comments: